วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตอนที่ 1 จงอธิบายคำถามต่อไปนี้

1. จงยกตัวอย่างระบบสารสนเทศที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันมาอย่างน้อย 5ระบบ                                                           ตอบ. 1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา                                         1.2 ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการเกษตร                                    1.3 ระบบสารสนเทศทางการเเพทย์                                       1.4 ระบบสารสนเทศการเงินการธนาคาร                           1.5 ระบบสารสนเทศการแสดงหุ้นของบริษัทต่างๆ

2.เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารเทศได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบาย      ตอบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร

         ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เราสามารถใช้ได้แทบจะทุกแขนง เช่น ด้านการศึกษาที่ลดปัญหาทางด้านเวลาและระยะทางในการเรียนได้ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามชุมชนที่อาศัย เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นเครื่องมือ ฯลฯ

3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศมีกี่ส่วน อะไรบ้าง

ตอบ. ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วนคือ              1.ฮาร์ดแวร์ (เครื่องจักอุปกรณ์)                                         2. ซอฟต์แวร์                                                                    3. ข้อมูล                                                                          4. บุคลากร                                                                      5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. จงอธิบายการประมวลผลแบบกลุ่ม และ แบบเชื่อมตรง          ตอบ. - การประมวลผลแบบกลุ่ม(batch processing) หมายถึง การประมวลผลในเรื่องที่สนใจเป็นครั้ง ๆ เช่น เมื่อต้องทราบข้อมูล ผลสำรวจความนิยมของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน หรือที่เรียกว่า โพล(poll) ก็มีการสำรวจข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลได้แล้ว ก็นำมาป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานผล หรือสรุปผลหาคำตอบ กรณีการประมวลผลแบบกลุ่ม จึงกระทำในลักษณะเป็นครั้ง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โดยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน

         - การประมวลผลแบบเชื่อมตรง(online processing) หมายถึงการทำงานในขณะที่ข้อมูลวิ่งไปบนสายสัญญาณเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทาง(terminal) ไปยังฐานข้อมูลของเครื่องหลักที่ใช้ในการประมวลผล การประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นการประมวลผลโดยทันทีทันใด เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า การฝากถอนเงินเอทีเอ็ม การประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นวิธีการที่ใช้กันมากวิธีหนึ่ง

5. ประโยชน์ของ Geographic Information System มีอะไรบ้าง                                                                           ตอบ. ช่วยให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถจัดการ กำหนดข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลก ที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลพื้นที่แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางดาวเทียม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผังเมือง ประยุกต์ใช้งานทางด้านธรณีวิทยา หรือการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น

6.ให้นักเรียนยกตัวอย่างระบบสารสนเทศระดับต่างๆมาอย่างน้อยระดับละ 1ตัวอย่าง

ตอบ. -ระบบสารสนเทศระดับบุคคล เช่น โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database) โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) โปรแกรมจัดทำและตกแต่งรูปภาพ เป็นต้น                                      -ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การจัดฐานข้อมูล การประชุมทางไกล (Video conference) การใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น              -ระบบสารสนเทศระดับองค์กร เช่น ฝ่ายการขาย ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฝ่ายพัสดุ
และฝ่ายการเงิน
         

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น